These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail.

Vedtekter
for
Europris ASA

(Gjeldende fra 20. april 2023)

§ 1

Selskapets navn er Europris ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
 

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Fredrikstad kommune. Generalforsamlinger i selskapet kan avholdes i Fredrikstad kommune eller Oslo kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er handelsvirksomhet innen det europeiske engros- og detaljmarkedet eller virksomhet forbundet med dette, herunder å gi lån og stille sikkerhet og avgi garantier for konsernselskaper og direkte eller indirekte involvering i selskaper med lignende eller annet formål, samt annen virksomhet i forbindelse med ovennevnte.

§ 4

Aksjekapitalen er NOK 166 968 888, fullt innbetalt og fordelt på 166 968 888 ordinære aksjer hver med pålydende NOK 1.

§ 5

Selskapets styre består av 3 til 10 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Valgperiode er inntil to år, og medlemmene kan gjenvelges. Generalforsamlingen velger også styrets leder.

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité. Instruks for valgkomiteen skal vedtas av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal avgi innstillinger til generalforsamlingen om valg av aksjeeiervalgte medlemmer og leder av styret, godtgjørelse til styrets medlemmer herunder relevante underutvalg, valg av medlemmer og leder av valgkomiteen, samt godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer. Komiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i komiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte i selskapet. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

§ 7

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen skal meddele dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.

§ 8

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Articles of association
for
Europris ASA

(Applicable from 20 April 2023)

§ 1

The company’s name is Europris ASA. The company is a public limited liability company.
 

§ 2

The company’s registered office is in the municipality of Fredrikstad. General meetings of the company may be held in the municipality of Fredrikstad or in the municipality of Oslo.

§ 3

The company's business is commercial activity in the European wholesale and retail market, or business in relation to this, including issuing loans, and collateral and issuing guarantees for group companies and direct or indirect involvement in business with similar or other company object, as well as other business in relation to the above mentioned.

§ 4

The share capital is NOK 166,968,888 fully paid up and divided on 166,968,888 ordinary shares, each with a face value of NOK 1.

§ 5

The company’s board of directors consists of three to 10 members pursuant to the further decision of the general meeting. The term of election is up to two years and members can be re-elected. The general meeting also elects the chair of the board.

§ 6

The company shall have a nomination committee. Instructions for the nomination committee shall be adopted by the general meeting. The nomination committee shall make recommendations to the general meeting regarding the election of shareholder-elected members of the board of directors, remuneration of the members of the board of directors including relevant sub-committees, the election of members and the chair of the nomination committee and remuneration of the members of the nomination committee.

The nomination committee shall consist of two to three members. The composition of the committee shall ensure that the interests of the shareholders are safeguarded. The majority of the committee shall be independent of the board of directors and other senior employees of the company. The members of the nomination committee, including the chair of the nomination committee, are elected by the general meeting for a term of up to two years. Remuneration of the members of the nomination committee is determined by the general meeting.

§ 7

Shareholders who want to participate at the general meeting shall notify the company thereof within two days prior to the general meeting.

Documents relating to matters which shall be considered at the general meeting need not be sent to the shareholders if the documents are made available to the shareholders on the company’s websites. This also applies for documents which according to law shall be included in or attached to the notice to the general meeting.

The board of directors may decide that shareholders may submit their votes in writing, including by use of electronic communication, in a period prior to the general meeting.

§ 8

The company’s ordinary general meeting shall consider the following:

  1. Approval of the annual accounts and annual report, including distribution of dividend.
  2. Other matters which according to law or articles of association shall be dealt with by the general meeting.